POZVÁNKA NA ŘÁDNOU
VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s. se sídlem Kozelkova 131, Chlumec nad Cidlinou IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, IČO: 60108606, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 996 (dále jen „Společnost“)

svolává

VALNOU HROMADU,

která se bude konat 18. dubna 2023 od 12.00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání:

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady
  2. Určení auditora k provedení povinného auditu za rok 2023
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2022 a o stavu jejího majetku
  4. Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2022 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022 a výroku auditora
  5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022
  6. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření
  7. Závěr

 

Registrace akcionářů účastnících se valné hromady bude probíhat od 11.30 hod. v místě konání řádné valné hromady. Akcionářem je jen ta osoba, která je ke dni předcházejícímu konání řádné valné hromady zapsána v seznamu akcionářů. Pro účely zápisu do listiny přítomných se akcionáři:

a)     fyzické osoby prokazují platným občanským průkazem, v případě zmocnění též plnou mocí.

b)     právnické osoby a jejím jménem jednající osoba se prokazuje platným občanským průkazem s tím, že se dále musí prokázat aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku obsahujícího aktuální údaje, v případě, že osoba jednající za právnickou osobu není členem statutárního orgánu je nutno předložit zmocnění k úkonu zastupování na této řádné valné hromadě

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 03.04.2023.

Zpráva o hospodaření včetně výroku auditora je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hodin, a to ode dne uveřejnění tohoto oznámení.

Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu včetně projednávaných podkladů k bodu 3 je zasílána na e-mailovou adresu akcionářů uvedenou akcionáři a zapsanou v seznamu akcionářů a pro ostatní je zveřejněna na webových stránkách společnosti www.kovoplast.cz

Hlavní údaje (v tis. Kč) roční účetní závěrky za rok 2022         

Aktiva celkem138 183Pasiva celkem138 183
Dlouhodobý majetek31 133Vlastní kapitál117 432
Oběžná aktiva106 533Cizí zdroje20 253
Časové rozlišení517Časové rozlišení498
  VH před zdaněním+5 262

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu jednání a jejich zdůvodnění.
K bodu 1.
Návrh usnesení
Řádná valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda valné hromady Ing. Dominik Maslák, osoba pověřená sčítáním hlasů Jiří Nedvěd a Lenka Moučková, zapisovatel Lenka Moučková, ověřovatelé zápisu Ing. Jiří Havránek a Ing. Václav Křepela.
Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.

K bodu 2.
Návrh usnesení:
Valná hromada určuje auditorem pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky za rok 2023 společnost
Auditea, s.r.o., se sídlem Náměstí 62, 542 42 Pilníkov, IČO 60912871, č. osvědčení KAČR 106.
Odůvodnění: 
Účetní závěrka společnosti musí být v souladu se zákonem o účetnictví ověřena auditorem. Dle zákona č. 93/2009 Sb. určuje auditora pro provedení povinného auditu valná hromada. Představenstvo doporučuje určení výše uvedeného auditora.

K bodu 3.
Návrh usnesení:
Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2022.
Odůvodnění:
Představenstvo předkládá řádné valné hromadě příslušnou zprávu v souladu s § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.

K bodu 4.
Návrh usnesení:
Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2022, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022 a výroku auditora.
Odůvodnění:
Dle ustanovení § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. je dozorčí rada povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku a předložit svá vyjádření valné hromadě.

K bodu 5.
Návrh usnesení:
Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2022.

Odůvodnění:
Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona č. 90/2012 Sb. ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou ani auditorem společnosti.

K bodu 6. 

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje rozdělení vykázaného hospodářského výsledku za účetní období roku 2022 takto:

 – výsledek hospodaření před zdaněním

+  5.261.787,83 Kč

– daň z příjmů právnických osob 2022

–  1.096.083,00 Kč

– odložená daň z příjmů právnických osob 2022

+      170.160,20 Kč

– výsledek hospodaření 2022 po zdanění – zisk

+  4.335.865,03 Kč

– příděl rezervnímu fondu: 20 % výsl. hosp. po zdanění

+       867.173,00 Kč

– zbývající část zisku běžného roku bude rozdělena podle rozhodnutí valné hromady

+  3.468.692,03 Kč

Odůvodnění:
Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku včetně návrhu na rozdělení zisku.

Rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení dividend náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov Společnosti do působnosti valné hromady.

Představenstvo společnosti navrhuje, aby o rozdělení zisku rozhodli akcionáři valné hromady s tím, že doporučuje, aby část zisku byla ponechána ve formě nerozděleného zisku minulých let ve společnosti.