Jazyk
Čeština English

Valná hromada

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

 

Představenstvo akciové společnosti Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s. se sídlem Kozelkova 131, Chlumec nad Cidlinou IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, IČO: 60108606, zapsané v OR vedeném Krajským soudem

v Hradci Králové, oddíl B, vložka 996 (dále jen „Společnost“)

 

                                                                                   svolává

 

                                                               VALNOU HROMADU,

                               která se bude konat 15. června 2017 od 12.00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání:

                1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady

                2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2016 a o stavu

                  jejího majetku

                3. Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2016 a o přezkoumání řádné účetní

                    závěrky za rok 2016 a výroku auditora

                4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na rozdělení zisku

                5. Rozhodnutí valné hromady o změně stanov společnosti a podřízení se zákonu č. 90/2012Sb.,

    o obchodních společnostech a družstvech, jako celku

               6. Návrh na odvolání stávajících členů představenstva a dozorčí rady a volba nových

               7. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady  

               8. Určení auditora k provedení povinného auditu za rok 2017

               9. Závěr

 

Registrace akcionářů účastnících se valné hromady bude probíhat od 11.30 hod. v místě konání řádné valné hromady. Má se za to, že akcionářem je jen ta osoba,  jenž je ke dni předcházejícímu konání valné hromady zapsána v seznamu akcionářů  - pro účely zápisu do listiny přítomných se akcionáři z řad fyzických osob prokazují platným občanským průkazem, v případě zastupování též  plnou mocí. Akcionáři z řad právnických osob se navíc prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku obsahujícího aktuální údaje, zástupci akcionářů – právnických osob se prokážou zmocněním, pokud nejsou statutárním orgánem.

Účetní závěrka a návrh změny stanov je pro akcionáře k  nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hodin, a to ode dne uveřejnění tohoto oznámení.

Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Pozvánka na valnou hromadu je zveřejňována v Obchodním věstníku a včetně projednávaných podkladů k bodům 2,4,5 a 7 je zasílána na e-mailovou adresu akcionářů zapsaných v seznamu  akcionářů a je zveřejněna na  webových stránkách společnosti www.kovoplast.cz

 

Hlavní údaje (v tis.Kč) roční účetní závěrky za rok 2016          

                                      

Aktiva celkem                     125 139                          Pasiva celkem                125 139           

Dlouhodobý majetek           25 917                           Vlastní kapitál                 106 490

Oběžná aktiva                      98 884                          Cizí zdroje                        18 273            

Časové rozlišení                       338                           Časové rozlišení                376

 

                                                                     VH před zdaněním     +  3 094

 

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu jednání a jejich zdůvodnění.

K bodu 1.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda valné hromady ing. Jaroslav Souček, osoby pověřené sčítáním hlasů Ladislav Drtina a Gabriel Moravčík, zapisovatel  Lenka Moučková, ověřovatelé zápisu ing. Petr Černý a František Nedvěd.

Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.

 

 

 

 

 

 

K bodu 2. 

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti za rok 2016.

Odůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě příslušnou zprávu v souladu s § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.

 

K bodu 3.

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2016, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016 a výroku auditora.

Odůvodnění:

Dle ustanovení § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. je dozorčí rada povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku a předložit svá vyjádření valné hromadě.

 

K bodu 4.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a rozdělení vykázaného hospodářského výsledku za účetní období  roku 2016 takto:

 - výsledek hospodaření před zdaněním                               + 3.093.441,14 Kč

- daň z příjmů právnických osob 2016                                  -    528.900,00       

 - odložená daň z příjmů právnických osob 2016                  +      94.613,92

 - výsledek hospodaření 2016 po zdanění - zisk                    +  2.469.927,49

 - příděl rezervnímu fondu (20% VH k rozdělení)                        493.986,00

 - výplata dividend                                                                         911 820,00

 - nerozdělený zisk minulých let                                                 1.064.121,49

příděl do sociálního fondu 200.000,-- Kč z nerozděleného zisku minulých let s tím, že částka 697.283,73 Kč, vzniklá z titulu změny metody ocenění zásob vlastní výroby, bude použita na úhradu neuhrazené ztráty minulých let.

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona č. 90/2012 Sb. ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou ani auditorem společnosti.

 

K bodu 5.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje nové znění stanov společnosti, které byly na této valné hromadě projednány, s tím, že toto znění nahrazuje dosavadní znění stanov Společnosti. Schválením této změny stanov se Společnost současně podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku.

Odůvodnění:

Změna stanov Společnosti se týká přizpůsobení stanov novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích, zejména podřízení se tomuto zákonu jako celku. Společnost zachovává dualistický systém řízení s tím , že se posiluje výkonná pravomoc jednotlivých členů představenstva, jmenovaných dozorčí radou při strategickém a operativním řízení společnosti. V dalších ohledech návrh stanov reaguje na tuto změnu a na další méně významné implikace nové právní úpravy. Návrh změn stanov bude akcionářům k nahlédnutí ode dne zveřejnění tohoto oznámení v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 hod. do 13.00 hod. a na internetové adrese společnosti www.kovoplast.cz. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a nebezpečí.

 

K bodu 6.  

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává   Ing. Jaroslava Součka , nar. 20.3.1949, Lysá nad Labem, Lom 1655/2, PSČ 289 22 z funkce předsedy a člena představenstva, Ing. Václava Křepelu, nar. 2.1.1953, Chlumec nad Cidlinou IV, Smetanova 165, PSČ 503 51 z funkce místopředsedy a člena představenstva, pana Jiřího Nevěda, nar. 8.května 1966, Chlumec nad Cidlinou I, Na Valech 100, PSČ 503 51 z funkce předsedy a člena dozorčí rady a pana Jiřího Hladíka, nar. 30.října 1955, Zábědov 104, Nový Bydžov, PSČ 504 01 z funkce člena dozorčí rady.

Odůvodnění:

Odvolání stávajících členů orgánů předchází případným pochybnostem týkajících se režimu jejich funkcí v situaci, kdy dochází ke změně stanov společnosti.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo nepředkládá žádný návrh usnesení ohledně osob navrhovaných za členy dozorčí rady s tím, že návrhy na konkrétní osoby navrhované za členy dozorčí rady ponechává na akcionářích.

 

K bodu 7. 

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje předložené návrhy smluv o výkonu funkce, které společnost uzavře se členy dozorčí rady.

Odůvodnění:

Návrh smluv reflektuje požadavky zákona na existenci písemné smlouvy o výkonu funkce a zakládá též právo členů dozorčí rady na odměnu za výkon funkce.

 

K bodu 8.  

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky za rok 2017 společnost

Auditea, s.r.o. se sídlem Prasek 8, 504 01 Nový Bydžov, IČO 60912871, opr. č. 106.

Odůvodnění: Účetní závěrka společnosti musí být v souladu se zákonem o účetnictví ověřena auditorem. Dle zákona č. 93/2009 Sb. určuje auditora pro provedení povinného auditu valná hromada. Představenstvo doporučuje určení výše uvedeného auditora.

 

                                                                                                                                             Představenstvo společnosti

Stanovy pro VH 2017

Smlova o výkonu fce DR 2017

Používá se opensource systém OpenCart
Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s., © 2017